FAQs Complain Problems

७८/७९

मष्टा गाउँपालिका वडा न ७ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ६ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ५ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ४ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ३ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न २ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न १ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको लागि आवेदन फारम

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

दस्तावेज: 

स्वंयमसेवी गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

छोटो सूचिमा परेका स्वंयमसेवी गणकको प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता सम्बन्धि सुचना ।

स्वंयमसेवी गणक को छोटो सुचि प्रकाशन गरिएको वारे ।

आ.व २०७९/८० को बजेट बिनियोजन

आ व २०७९/८० को निति तथा कार्यक्रम

छैठौ गाउँसभामा उपस्थितका लागि सादर अनुरोध ।

दस्तावेज: 

सेवा करार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

करार दर्खास्त फारम

अन्तिम लेखा परिक्षणको प्रतिबेदन

दस्तावेज: 

आ.व २०७७/७८ को LISA को नतिजा

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग बिधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

कार्यादेश दिइएको बारे ।

आ.व २०७७।७८ को आय व्ययको बिवरण

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्रको आशय सम्बन्धि सुचना

बोलत्रको आशय सम्बन्धि सुचना कार्यालय भवन वडा नं २,३,५,६,७

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

Date of invitation for bids

दस्तावेज: 

सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सुचना