FAQs Complain Problems

समाचार

वडा प्रोफाईल

मष्टा गाउँपालिकाका वडाहरुको सामान्य जानकारी
वडा कार्यालय रहेको स्थान वडाको ईमेल वडाको घरधुरी वडाको जनसंख्या पुरुषको जनसंख्या महिलाको जनसंख्या वडाको सम्पर्क नं. वडा कार्यालयको फोटो
कोटदेवल mastarm.ward1@gmail.com ५९४ २६२८ ११८८ १४४० ९८४८५४७७२६्/ ९८४४८४५२७९