FAQs Complain Problems

८०/८१

आशयको सूचना सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

व्यवसायिक योजना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ. व. २०७९/०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको बारे

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

गाउँसभा बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सूचना

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागी संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा(बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु)

दस्तावेज: 

कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि कार्यविवरण

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयदाताहरुको छनोट सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

स्थानिय तहको रोजगार रणनिती तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्रको निवेदनको ढाँचा

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ.व २०८१/०८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा(गाउँपालिकाका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु)

दस्तावेज: 

बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०८०।८१

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम