FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

पनाछाल सिचाई कुलो निर्माण वडा नं ५ को आशायको सूचना सब्नधमा

वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं १ आशायको सूचना सम्बन्धमा

कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक पशु चिकित्सक करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने बारे ।

लेखापरीक्षणका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्ब्नधमा ।

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन

दस्तावेज: 

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्ता आव्हान सम्बन्धि सूचना

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

रोजगार सहायको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायकको लागि आवेदन फारम

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

दस्तावेज: 

स्वंयमसेवी गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

छोटो सूचिमा परेका स्वंयमसेवी गणकको प्रयोगात्मक र अन्तर्वाता सम्बन्धि सुचना ।

स्वंयमसेवी गणक को छोटो सुचि प्रकाशन गरिएको वारे ।

छैठौ गाउँसभामा उपस्थितका लागि सादर अनुरोध ।

दस्तावेज: 

सेवा करार पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

करार दर्खास्त फारम

आ.व २०७७/७८ को LISA को नतिजा

कार्यादेश दिइएको बारे ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्रको आशय सम्बन्धि सुचना

सुचिकृत गर्ने सम्बन्धि सुचना

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि जानकारी

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमका तस्विरहरु

सूचना प्नविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको सूचना

Pages