FAQs Complain Problems

७५/७६

बजेट वक्तव्य २०७५/०७६

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

करार पदपूर्ति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७६।०१।१३

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७६।०१।१२

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।१२।२८

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।११।०६

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।११।०५

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०९।०४

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०८।०७

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०८।०६

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०७।१८

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०६।१८

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०६।०५

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०५।२६

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०५।०८

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०४।२०

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०४।१४

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।०४।१३

दस्तावेज: 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको बोलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

बेरोजगार दर्ता निवेदन फारम

ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कोटेशन अाह्वान सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सवारी साधन खरिद सूचना

Pages